De Algemene Voorwaarden (AV/internet)

§ 1 Sluiten van de overeenkomst

Met de aanmelding biedt de klant het trainingsbedrijf het sluiten van een bindende overeenkomst over een taaltraining aan. De aanmelding kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan. De overeenkomst komt met de aanvaarding door het trainingsbedrijf tot stand. Voor de aanvaarding is geen bepaalde vorm nodig; het trainingsbedrijf zal de klant een boekingsbevestiging sturen, waaruit de inhoud van de prestatie blijkt.

§2 Betaalvoorwaarden

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze genoemde cursusprijzen nettoprijzen en moeten ze contant / per overschrijving worden betaald vóór aanvang van de cursus of maandelijks per automatische incasso. Eventuele extra prestaties en de benodigde leermiddelen (cursus- en.of werkboeken, cd's) tegen de prijs in de boekhandel worden u afzonderlijk gefactureerd. De gedane betalingen zijn onherroepelijk. Contante betalingen en betalingen per overschrijving moeten vóór aanvang van de cursus op de rekening van het trainingsbedrijf zijn overgeschreven. De klant moet ervoor zorgen dat er voldoende geld op zijn girorekening staat. Als de bankgegevens wijzigen, moet de klant dit op tijd meedelen door het verstrekken van een verklaring van afboeking. Als de klant in verzuim raakt of in het geval van een terugboeking, wordt – behoudens de aanvoering van nog meer schade – 25 euro voor vertragingsrente en arbeidsloon exclusief de kosten voor de terugboeking aan de bank berekend en moet voor deze maand contant worden betaald. Als er een terugboeking plaatsvindt of als naderhand omstandigheden bekend worden, die aanleiding geven tot twijfel aan de kredietwaardigheid van de klant, heeft het trainingsbedrijf het recht, de mogelijkheid van de klant tot betaling per afschrijving meteen te beëindigen. In het geval van een betaalverzuim hebben wij bovendien het recht, terug te treden uit het trainingscontract en nog een training van de klant met onmiddellijke werking te beëindigen.

§3 Prestatie van het trainingsbedrijf

De omvang van de contractuele prestaties blijkt uit de prestatie-omschrijving van het trainingsbedrijf alsook uit de informatie in de boekingsbevestiging die hierop betrekking hebben. Nevenrestricties, die de omvang van de contractuele prestaties wijzigen, dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden bevestigd.

De taaltraining wordt gegeven door een taaltrainer. De lessen vinden plaats op locatie of in een virtuele lesomgeving. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor beide vormen van training.

De taaltraining strekt zich uit over de lestijden die zijn overeengekomen in de boekingsbevestiging. Een trainingseenheid strekt zich uit over 45 minuten, een trainingsdag over 9 trainingseenheden(indien niet anders overeengekomen). De training wordt in principe uitgevoerd door een geschikte trainer; het trainingsbedrijf behoudt zich echter het recht voor om om bepaalde redenen (bijv. ziekte of overige verhindering) een andere geschikte trainer in te zetten. Dit geeft geen recht tot uittreding uit de overeenkomst of vermindering van het trainingstarief. Bij tijdelijke uitval van de ingeplande trainer zorgt het trainingsbedrijf op een zo kort mogelijke termijn voor een geschikte vervanger voor de trainer. Bij de getroffen afspraken over de termijn of de verschuiving van de termijn of het afzeggen van de intensieve training twee weken vóór aanvang van de training, krijgt u een annuleringsboete ter hoogte van 50 procent van het trainingstarief. Binnen een week voor aanvang van de training dient de volledige prijs te worden betaald. Annulering van een training is niet toegestaan 14 dagen na het begin van de lessen. De verplaatsing of annulering van afzonderlijke afspraken is kosteloos mits het trainingsbedrijf ten laatste 48 uur vóór aanvang van de les daarover wordt geïnformeerd en deze binnen 3 maanden na het overeengekomen einde van de les worden ingehaald. Afspraken op maandag kunnen in het geval van privéles kosteloos tot donderdagmiddag 12 uur worden verplaatst of geannuleerd. Bij groepslessen is een terugbetaling van afwezigheden uitgesloten. Cursusgeld wegens voortijdig stoppen kan evenmin worden terugbetaald.

Bij de annulering van een aanmelding voor een toets tot twee weken vóór de toetsafspraak moeten verwerkingskosten ter hoogte van € 60,00 worden betaald. Bij het afzeggen van een toets minder dan twee weken vóór de toetsafspraak moet het volledige tarief worden betaald.

§4 Offertes en prijzen

Alle offertes en prijzen zijn vrijblijvend. Ze kunnen zonder afzonderlijke mededeling aan de feitelijke omstandigheden en de veranderde kosten worden aangepast. Betalingstermijnen, kortingen of andere inhoudingen worden niet verleend, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

§5 Gegevensbescherming

De klant gaat ermee akkoord dat zijn gegevens conform de wet inzake gegevensbescherming worden opgeslagen.

§6 Concurrentieverbod 

Alle overeenkomsten m.b.t. de tijden, inhoud, duur, honoraria en kosten voor de training worden uitsluitend met het trainingsbedrijf en niet met de afzonderlijke trainers of docenten gemaakt. De klant is verplicht niet zelf verplichtingen aan te gaan met de trainers en docenten die het trainingsbedrijf hem bekend heeft gemaakt, maar voor de duur van de samenwerking uitsluitend via het trainingsbedrijf opdrachten te geven. De klant zal het trainingsbedrijf informeren in het geval dat de trainer op eigen verantwoordelijkheid de klant een cursus aanbiedt. Gebruik van de documenten die door het trainingsbedrijf worden gebruikt, of delen hiervan, in andere cursussen dan de overeengekomen cursussen die door het trainingsbedrijf worden gegeven, is niet toegestaan.

§7 Storingen en overmacht, aansprakelijkheid en reclamaties 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door storing van ons bedrijf, in het bijzonder door overmacht, zoals natuurverschijnselen, stakingen, verkeersstoringen, vertragingen vanwege het verkeer, overige storingen en afwezigheid van leerkrachten. Wij zijn evenmin niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door virussen, Trojaanse paarden, auto-dialers, spammail of vergelijkbare gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor veroorzaakte gevolgschade, overige onrechtstreekse schade en misgelopen winst. De verantwoordelijkheid wordt verder in het commerciële en niet-commerciële verkeer bij nalatigheid beperkt tot het dubbele van de factuurwaarde, maximaal vijfduizend euro en bij opzet en grove nalatigheid tot het drievoudige van de factuurwaarde, maximaal tienduizend euro. Klachten betreffende de trainingsprestaties van de leerkracht moeten reeds tijdens een taalcursus worden ingediend. U moet ons zo vroeg mogelijk tijdens de cursus schriftelijk een exacte beschrijving van het gebrek meedelen. Klachten na afsluiting van een taalcursus kunnen niet meer in aanmerking worden genomen. Bij gefundeerde klachten hebben wij het recht, tot tweemaal de leraar te wisselen. De klant blijft verplicht de gedane prestaties aan te nemen en te betalen.

§8 Afstaan

Afstaan van de rechten uit de overeenkomst door een klant moet schriftelijk door ons worden goedgekeurd.

§9 Wijzigingen van de deelnamevoorwaarden 

Deze deelnamevoorwaarden kunnen onderworpen zijn aan wijzigingen op korte termijn. Neem contact met ons op als u een huidige versie van deze deelnamevoorwaarden wilt hebben.

§10 Slotbepalingen

Met de aanmelding worden de bovenstaande Algemene voorwaarden uitdrukkelijk erkend als onderdeel van de overeenkomst;<br/>er wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van afwijkende, uitbreidende of tegenstrijdige voorwaarden van de klant. De nietigheid van afzonderlijke bepalingen in de overeenkomst heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg; de partijen zijn verplicht, een nietige bepaling te vervangen door een toelaatbare bepaling, waarvan de economische inhoud het dichtst bij de ontoelaatbare bepaling komt. Als bevoegde rechtbank wordt voor beide delen Frankfurt am Main overeengekomen.